2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 7-8.2002 < COFNIJ
Pomysł zorganizowania Krajowej Konferencji Elektroniki narodził się latem 2001 roku. W Kraju odbywa się wprawdzie wiele konferencji poświęconych zagadnieniom związanym z elektroniką, jednak żadna z nich nie obejmowała dotąd całej problematyki elektroniki. Oprócz tego, w ostatnich latach dwie poważne konferencje (Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne KKTOiUE oraz Seminarium Podstaw Elektroniki i Teorii Obwodów - SPETO), na których tradycyjnie prezentowano szereg prac z zakresu elektroniki, przekształciły się w konferencje międzynarodowe. Jest to oczywiście zjawisko korzystne, ułatwiające nawiązanie międzynarodowych kontaktów przez naszych badaczy, stwarza jednak zarazem pewne utrudnienie dla początkujących naukowców.
Obserwacja stanu polskiej elektroniki z perspektywy Komitetu Badań Naukowych utwierdziła mnie w przekonaniu, że celowe jest organizowanie krajowych konferencji elektroniki. Jak dotąd, za słaba jest w Polsce współpraca nauki z przemysłem, za mało jest kontaktów naukowców reprezentujących różne typy jednostek naukowych (uczelnie, JBR-y, instytuty PAN). Przykładowo, podczas wymienionych wyżej konferencji KKTOiUE i SPETO spotykają się niemal wyłącznie przedstawiciele uczelni. W trakcie oceny zakończonych projektów KBN lub wniosków o takie projekty. Uważam, że Krajowa Konferencja Elektroniki może, chociaż w części, zaradzić tym niedostatkom.
Moja prośba, kierowana do kilkudziesięciu wybitnych polskich elektroników, o opinię na temat idei organizowania Krajowej Konferencji Elektroniki oraz o deklarację ewentualnego udziału w Komitecie Naukowym, spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem. Pojawiły się wprawdzie nieliczne głosy kwestionujące celowość organizowania takich konferencji, jednak zdecydowana większość moich rozmówców taką ideę poparła, przedstawiła konstruktywne uwagi co do zakresu i formy konferencji oraz zadeklarowała chęć udziału w Komitecie Naukowym. W październiku 2001r. podczas spotkania w Warszawie ukonstytuował się 42-osobowy Komitet Naukowy. Kilku wybitnych polskich naukowców popierających ideę Konferencji weszło w skład Komitetu Honorowego. Organizację Konferencji powierzono Wydziałowi Elektroniki Politechniki Koszalińskiej i powołano Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem dr inż. Artura Wezgraja.
Prace przygotowawcze, trwające niespełna 8 miesięcy, prowadzone były w dużym pośpiechu. Udało się nakłonić uznanych fachowców do przygotowania ośmiu referatów zaproszonych prezentujących przegląd najważniejszych zagadnień współczesnej elektroniki. Na Konferencję nadesłano ponad 161 komunikatów naukowych. Każdy komunikat był recenzowany przez dwóch opiniodawców - członków Komitetu Naukowego. W wyniku prowadzonej kwalifikacji, 138 komunikatów zostało przyjętych do prezentacji i druku w materiałach konferencyjnych. Z powodu dużego tempa prac przygotowawczych nie udało się z pewnością uniknąć błędów. W imieniu organizatorów przepraszam serdecznie za wynikłe stąd niedogodności.
Jako miejsce Konferencji wybraliśmy Hotel „Senator” w Dźwirzynie ok. 10 km od Kołobrzegu. Wynajęliśmy ponadto dom wczasowy „Helios” o niższym standardzie i wprowadziliśmy poważne zróżnicowane opłaty konferencyjne. Wiedząc o trudnościach finansowych, które gnębią zwłaszcza młodych naukowców wprowadziliśmy ulgowe opłaty dla najmłodszych (doktorantów, studentów i młodych asystentów), dzięki hojności kilku sponsorów: ZR Radmor, Zakładu Energetycznego w Koszalinie, Przedsiębiorstwa budowlanego „KUNCER” w Koszalinie i PZU Koszalin.
Poza referatami zaproszonymi i komunikatami prezentowanymi w formie plakatowej w ramach 8 sekcji tematycznych, zorganizowaliśmy (dzięki finansowemu wsparciu KBN) specjalną sesję poświęconą prezentacji prac wykonywanych w ramach projektów badawczych finansowanych przez KBN. Oprócz prezentacji typowo naukowych odbyły się także prezentacje kilku krajowych firm elektronicznych.
Referaty i prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem i wzbudziły ożywione dyskusje, na które na ogół nie starczało czasu w ramach sesji. Dyskusje trwały więc w przerwach na posiłki, a także podczas imprez towarzyszących, wśród których najatrakcyjniejszą była wycieczka morska oraz wieczorne spotkanie z grupą korsarzy i uroczych syren w porcie jachtowym w Kołobrzegu.
Na zebraniu Komitetu Naukowego, na zakończeniu obrad dokonano ogólnej oceny Konferencji, sprecyzowano założenia na przyszłość i dokonano pewnych ustaleń szczegółów. Komitet uznał, że Konferencja była bardzo potrzebna, jej ogólna formuła została wybrana trafnie, a poziom naukowych referatów był dobry. Postanowiono, że druga KKE odbędzie się w czerwcu 2003 roku w rejonie koszalińskim. Ustalono, że należy wprowadzić większą liczbę prezentacji ustnych, niezależnie od tego, czy pracę mają związek z gronami KBN. Przedyskutowano możliwość rekomendowania najlepszych prac do druku w krajowych czasopismach związanych z elektroniką. Zalecono organizatorom, aby w trakcie organizacji II KKE podejmowali dalsze starania o możliwie szeroki udział firm komercyjnych związanych z elektroniką, Komitet Naukowy dokooptował do swego składu prof. Antoniego Rogalskiego z Wojskowej Akademii Technicznej, wybitnego specjalistę w zakresie optoelektroniki.
Na podstawie opinii Komitetu Naukowego oraz licznych rozmów z uczestnikami Konferencji mam przekonanie, że I Krajowa Konferencja Elektroniki była imprezą bardzo potrzebną i udaną. Liczę na to, że dalsze konferencje z tej serii przyczynią się do podnoszenia poziomu prac naukowych w zakresie elektroniki, do zacieśnienia współpracy i przyjacielskich kontaktów między elektronikami – przedstawicielami Wyższych Uczelni, Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Instytutów PAN i firm komercyjnych. Apeluję do Koleżanek i Kolegów Elektroników o nadsyłanie na adres organizatorów KKE wszelkich uwag i propozycji dotyczących zakresu i form organizacyjnych Konferencji. Mam nadzieję, że w czerwcu 2003r. spotkamy się nad morzem, w licznym gronie uczestników II Krajowej Konferencji Elektroniki.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować członkom Komitetu Honorowego za wsparcie idei Krajowej Konferencji Elektroniki, Koleżankom i Kolegom z Komitetu Naukowego za ukształto-wanie profilu konferencji i przeprowadzenie oceny nadesłanych referatów. Bardzo serdecznie dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu za sprawne przeprowadzenie prac organizacyjnych. Dziękuję także za współpracę Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Redakcjom czasopism Elektronika Praktyczna (Wydawnictwo AVT) i Elektronika (Wydawnictwo SIGMA-NOT) za publikacje informacji dotyczących Konferencji.
Niniejszym zeszyt „Elektroniki” zawiera artykuły recenzowane przez Komitet Naukowy I KKE.


Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader